Tag Archives: โควิด19

มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ อ่านประกาศโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด     … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment