Tag Archives: ไวรัสโคโรนา 2019

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”

1. พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3. พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) 4. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี วัดแม่พระฟาติมา (แสงอรุณ) 6. นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 7. นางมะเฟือง แสงทอง ศิลปินพื้นบ้านกุยบุรี (แห่เรือบก) 8. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9. นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สั่ง ณ วันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ถือปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ อ่านประกาศโควิด-19 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมด     … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment