Tag Archives: covid-19

มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชุมชนคุณธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”

1. พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2. พระเมธีคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 3. พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธ) 4. พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5. บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี วัดแม่พระฟาติมา (แสงอรุณ) 6. นายสวาป เผ่าประทาน รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 7. นางมะเฟือง แสงทอง ศิลปินพื้นบ้านกุยบุรี (แห่เรือบก) 8. นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9. นายอุดร โพธิ์พ่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment