เตรียมการรับเสด็จ

C360 2014-05-20-11-09-22-739 user comment C360 2014-05-20-11-10-13-426 user comment C360 2014-05-20-11-11-59-613 user comment C360 2014-05-20-11-12-25-484 user comment
C360 2014-05-20-11-13-44-823 user comment C360 2014-05-20-11-13-59-985 user comment C360 2014-05-20-11-15-33-183 user comment C360 2014-05-20-11-16-05-778 user comment
C360 2014-05-20-11-16-21-168 user comment C360 2014-05-20-11-17-40-541 user comment C360 2014-05-20-11-22-50-775 user comment C360 2014-05-20-13-15-25-547 user comment
C360 2014-05-20-13-18-13-100 user comment C360 2014-05-20-13-25-26-330 user comment C360 2014-05-20-14-04-11-610 user comment