การขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม

DSC06731 DSC06733 DSC06735 DSC06736
DSC06737 DSC06738 DSC06739 DSC06742
DSC06743 DSC06746 DSC06748 DSC06750
DSC06751 DSC06754