เลี้ยงผีมเหสักข
  พิธีซางกะมูด
พิธีเหยา
  พิธีเจียสะลา
  พิธีแห่ข้าวพันก้อน
พิธีแซงสนัมประจำมะกอ