โครงสร้างการบริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 

ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นางกันยารัตน์ สุปัญญา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววรินทรทิพย์ ธนัชญาจารุศิริ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ (งานวัฒนธรรม)

 

นางอุไร ขวัญเจริญศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ


       
 
   
ฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป
       นางสาวปาริชาติ สุวรรณเวีง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าง

 

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพงประพรรณ รามางกูร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

       
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ
         
         
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
         

นายวีระพัด ศรีมุกดา
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางเพ็ญนิภา ลาภมี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางจิราภรณ์ ศรีแสง
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ

         

  

 
    นางสาวอภิษฎา จันทะนิตย์    
    นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ    
นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจำอำเภอ
         

นางทัศนีย์ ขอดเมชัย
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 นายจรุงวิทย์ แก้วอินทร์ศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนางยงรัก ราชคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนายชัยยุทธ พรหมจักร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส
         

นางสุดี นามบุรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายรัศมี บางศิริ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

- ว่าง -นางวิไลวรรณ รัตนโคตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายพูลสวัสดิ์ บัวภาคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอส่องดาว/วาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย อำเภอเต่างอย อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอนิคมน้ำอูน/กุดบาก
         

นายนพวัชร แก้วมุงคุณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอบ้านม่วง อำเภอสว่างแดนดิน
         
         
อำเภอคำตากล้า        
ลูกจ้างชัวคราวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
         
         
  นายทัศพล สายสุข นายราชันย์ คำภูแสน นางแก้วใจ นวลมณี นายปรารถนา มุงคุณ
อาสาสมัครวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
         
         
นายม้วน พรหมลา        
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย