"พันธกิจ"

    ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้มีการสืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน

   บูรณาการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน

    การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท้องถิ่น ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

  บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย