ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร

 

 

รายงานการวิจัย
๑. เรื่องการศึกษาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  ศึกษากรณีพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจของผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์
๒. เรื่อง การศึกษาบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการร้านเกมในจังหวัดสกลนคร์
๓. เรื่องการศึกษาสภาวการณ์ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
๔. เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผา กุดนาขาม
๕. เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ภูผายนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakonnakhon@m-culture.go.th