คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 

นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

นายสมหวัง ใยวังหน้า
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (คนที่ ๑)

นายปกครอง สุปัญญา
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (คนที่ ๒)

 

นายประหยัด ธานะราช
เลขานุการ

 

นายจีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์
นายทะเบียน

นายสุนทร วินิจมงคลสิน
เหรัญญิก

นางสาวนิภาพร ร่มเกษ
เจ้าหน้าที่อาสาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้ประสานงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

       

นายจีรมิตร อุดมธรรมภักดี
กรรมการ

นายยุทธนา นามแสน
กรรมการ

นายวีระศักดิ์ บุษบงค์
กรรมการ

นายสีทัศน์ พลอาษา
กรรมการ

       

นายชาญชัย งอยผาลา
กรรมการ

นายยุทธพล ยังแสนภู
กรรมการ

นายอำนวย โกมินทรชาติ
กรรมการ

นายคำจีน ไชยมาตย์
กรรมการ

       

นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี
กรรมการ

นายคำดี พลอาษา
กรรมการ

นายวัชรินทร์ รุณจักร
กรรมการ

นายปริญญา นิกาพฤกษ์
กรรมการ

       

นายวัฒนา แก้วก่า
คณะกรรมการ

นายจันดา พุทธมาตย์
คณะกรรมการ

นายเด่น เณธิชัย
คณะกรรมการ

นายบุญมี เทวสิทธ์
คณะกรรมการ

       

นายเทียบ พลธิชัย
คณะกรรมการ

     
       
       
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
 

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เมืองสกลนคร

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
สว่างแดนดิน

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
พรรณานิคม

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
วานรนิวาส

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เจริญศิลป์

         

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
ส่องดาว

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
วาริชภูมิ

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
บ้านม่วง

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
คำตากล้า

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
อากาศอำนวย

         

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
พังโคน

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
กุสุมาลย์

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
โพนนาแก้ว

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
เต่างอย

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
ภูพาน

         

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
โคกศรีสุพรรณ

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
กุดบาก

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ
นิคมน้ำอูน