"ยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร"

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
สร้างค่านิยม จิตสำนึก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การจัดการองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


สรุปความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
สร้างค่านิยม จิตสำนึก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
การจัดการองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (Strategy Map)