ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนครเริ่มนับ มกราคม ๕๓


 
กิจกรรม

 
ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร คนใหม่ ท่านไพจิตร กุลตั้งวัฒนา
 
 

ท่านไพจิตร  กุลตั้งวัฒนา อายุ ๕๖ ปี ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าของห้างแสงวิจิตรการไฟฟ้าและบริษัทไทยเพาเวอร์แมค จำกัด มีบุตรธิดา ทั้งหมด ๓ คน ล้วนสำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สืบทอดภารกิจทางธุรกิจของครอบครัว

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการขาย จากมหาวิทยาลัยพณิชการพระนคร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก คุรุศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา (อยู่ระหว่างนำเสนอดุษฏีนิพนธ์)


ตำแหน่งสำคัญทางสังคม
- รองประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
- ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
- ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- อาจารย์พิเศษวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรพิเศษยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน จังหวัดสกลนคร
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน

ผลงานด้านสังคม
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมทร.อีสาน
- ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ได้รับโล่คนดีศรีเมืองสกลนคร จากจังหวัดสกลนคร
- ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำรงตนอยู่ในธรรมและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โครงการ “เมืองไทย เมืองคนดี” และอื่นๆ อีกมากมายจากกระทรวงวัฒนธรรม

ท่านไพจิตร  กุลตั้งวัฒนา ถือว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลืองานวัฒนธรรมมาโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจที่ประชุมสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๘ มกราคม ที่ผ่านมา เลือกท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครคนใหม่ ตาม พรบ. สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบข้อบังคับตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมฉบับใหม่

ภาพกิจกรรมวันเลือกตั้ง (28 ม.ค.2556)

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนครมอหมายภารกิจให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน กระทงกรวย และอุปกณ์ ในพิธีเปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ต้นแบบปิดทองพระหัตถ์ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมวิถีพุทธไทยจีน ๒๐๐๘

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบด้านพิธีการในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์) ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พ.ศ.๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จากนั้นได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดพระธาตุศรีมงคล อำเภอวาริชภูมิได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานของศูนย์ และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้ากราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และได้เข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ต่อจากนั้นเดินทางไปกราบนมัสการพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และกราบสักการะองค์หลวงพ่อพระองค์แสนและองค์พระธาตุเชิงชุม จากนั้นเิดินทางไปเยี่ยมชมบ้านโส้ ที่บ้านโคกม่วงตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ และเข้าติดตามดำเนินการศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากนั้นท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะเดินทางตรวจราชการที่จังหวัดนครพนม ต่อไป

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อดำรงดำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครคนใหม่ คือท่านไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบวิธีการที่กำหนด และได้เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) ในวาระประชุมประเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางชั้น ๔ จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๑๕ กุุุุุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายไกรราศ แก้วดี) ประธานในการการประชุม พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในจังหวัดร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธี ในภาคเช้ามีการตักบาตรพระสงฆ์ ภาคบ่ายประกอบพิธีวันมาฆบูชา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาในวันมาฆบูชา จากนั้นประธานสงฆ์และประธานในพิธี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน มีการจัดกิจกรรม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำโดยว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ท่านไพจิตร กุลตั้งวัฒนา พร้อมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมงานราตรีกระชับมิตรง่วนเซียว ครั้งที่ ๓๔ จัดโดยเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธี ในงานมีการจัดนิทรรศกาลและการละเล่นต่างๆ ของชาวจีน ทั้งการแสดงต่างๆ เกี่ยวกับประเพณีของจีน มีการจัดงานในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศาลเจ้าพ่อเสือ เมตตาธรรมมูลนิธิ

ภาพกิจกรรม


วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากพระครูสมุห์ปรีดา สุมงฺคลคุโณ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอเมริกา จัดพิธีบวงสรวงพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์จำลอง แล้วอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดอัมพวันอเมริกา รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ที่พี่น้องชาวสกลนครได้จารึกแผ่นทองหล่อเมื่อวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่วัดศรีสุมังคล์ และได้ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว จึงจัดพิธีบวงสรวงเพื่อให้เกิดสิริมงคล

ภาพกิจกรรม

     

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ประกาศ / ประชาสัมพ้นธ์
 

แบบรายงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

 
  ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖  
  ประกาศผลบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๘ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖  
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดด้านใน พร้อมใบสมัคร  
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย  
  แบบของบประมาณอุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
  แบบ สขร๑. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๖  
   
  ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร (การเปิด-ปิดร้านคาราโอเกะ)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
  แบบบันทึกจัดเก็บศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (Cultural Directory)  
 
 
 
 

 

 

ว่าง

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

รายงานการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(สวจ.สน.)

 

Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakon.culture@gmail.com
รำหางนกยูง
Share