ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงาน "เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล" ขึ้น โดยพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร จะได้รับพระมาหากรูณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานพระประทีป เพื่ออัญเชิญไปลอยเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จังหวัดสกลนคร ได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ นอกจากมีขบวนแห่พระประทีปพระราชทานทั้ง ๑๒ ขบวนแล้ว ยังมีขบวนการประกวดกระทงของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร

การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ต่างๆ รับผิดชอบดังนี้

 
 
 
๒สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร   เลขานุการการจัดงาน
 
เทศบาลเมืองสกลนคร   อุดหนุนงบประมาณ จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท
 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   จัดทำกระทงประดิษฐานพระประทีปของทุกพระองค์
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑   รับไฟพระราชทาน ณ พระที่นั่งจิตรดารโหฐาน
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร   ประชาสัมพันธ์จัดงาน
 
- กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
- สภอ.เมืองสกลนคร
- ศูนย์วิทยุเสมาสกล เขต ๑ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑
  การจราจร/รักษาความปลอดภัย
 
สภอ.เมืองสกลนคร   อำนวยความสะดวกการนำส่งกระทง/อัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีป
 
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   เตรียมรถตู้ ๑๒ คัน สำหรับคณะผู้อัญเชิญไฟพระราชทานและพระประทีป
 
- แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓
- ศูนย์ อปพร.
- เทศบาลเมืองสกลนคร
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  จัดหาและเตรียมรถกระบะ ๖ ล้อ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๒ คัน
 
๑๐
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล   ตกแต่งรถไฟพระราชทาน
 
๑๑
โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา   ตกแต่งรถพระประทีปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  ๑๒ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   ตกแต่งรถพระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ๑๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   ตกแต่งรถพระประทีปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  ๑๔ ชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดสกลนคร   ตกแต่งรถพระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  ๑๕ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร/โรงเรียนวันครู (๒๕๐๑)   ตกแต่งรถพระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
  ๑๖ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา   ตกแต่งรถพระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ
  ๑๗ โรงเรียนเทศบาล ๑,๒,๓,๔   ตกแต่งรถพระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
  ๑๘

องค์การบริหารส่วนจังหว้ดสกลนคร/ โรงเรียนสกลราช ๒

  ตกแต่งรถพระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
  ๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหว้ดสกลนคร   ตกแต่งรถพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   ตกแต่งรถพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
  ๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสกลนคร   ตกแต่งรถพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 
 

  รูปภาพตกแด่งรถและกระทง  
  รูปภาพคณะผู้อัญเชิญพระประทีปพระราชทาน  

[หน้าหลัก]

 
 
 
culture sakonnakhon office Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214