วันที่ ๑๙ พฤศิจกายน ๒๕๕๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร นำโดยวัฒนธรรมจังหวัด (นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ตามโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑) จัดตั้งโต๊ะหมู่เครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพร
๒) ให้ข้าราชการ พนักงาน จูกจ้าง สวมใส่ชุดเสื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
๓) จัดกิจกรรมทำความสะอาด สะสาง ปรับปรุง ตกแต่งบริเวณสถานที่ทำงานทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน
๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดสกลนครเคารพ เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปลูกฝังให้ข้าราชการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเีพียง

 
 

 
  ภาพกิจกรรม  
   
     
 
 
culture sakonnakhon office Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214