พระธาตุเชิงชุม
ตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต
เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ ๑๘ ไร่
งาน ๒๗ ตารางวา
ถนนเจริญเมือง (รายละเอียด)
     
  พระธาตุดุม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุดุม
หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุดุม  ตำบล
งิ้วด่อน  อำเภอเมืองสกลนคร
(รายละเอียด)
     
  พระธาตุนารายเจงเวง
ประดิษฐานอยู่ที่บ้านธาตุนาเวง
ต.นาเวง อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร (รายละเอียด)
     
  พระธาตุภูเพ็ก
ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุภูเพ็ก  ตำบล
นาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร
(รายละเอียด)
     
  พระธาตุศรีมงคล
ประดิษฐานที่วัดพระธาตุศรีมงคล
บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ  
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

(รายละเอียด)