ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
  ์ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โดยสมเด็จพระนาง ฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์ส่งเริมศิลปาชีพขึ้น
(รายละเอียด)