หน้าหลัก
เกี่่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  แบบฟอร์ม/แบบคำขออนุญาต
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์เริ่มนับ มกราคม ๕๓     
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ในโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ณ หอประชุมจังหวัดทหารบกสกลนคร


ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกล นคร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนศาสนาจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา ร ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ จัดโครงการเพื่อดำเนินการขั บเคลื่อนงานด้านศาสนาในมิติ ภาพรวมของประเทศ และเพื่อให้แผนศาสนาจังหวัด เป็นแผนบูรณาการในการขับเคล ื่อนโครงการในมิติศาสนาอย่า งเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แ ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้นำศาสนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก ลนคร เทศบาลนครสกลนคร องค์การบริหารส่วนตำบล สถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาคม และนักวิชาการวัฒนธรรมประจำ อำเภอ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนค

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘    
 

ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบส ังคมรอบสถานศึกษา อำเภอพังโคน ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสกล นคร ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอ พังโคน


ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกล นคร นำโดยว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล ธรรมะฮาเฮ โดยพระนักเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เจ้าของธรรมะเดลิเวอรี่ และการแสดงกายกรรมกังฟู คณะ เอ็มเคแฟมิลี่ โดยมีนายสัมฤทธิ์ พุฒศรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่ วมสืบสาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเพื่อจัดซื้อรถเข็น(วีลแ ชร์)มอบให้ผู้พิการในจังหวั ดสกลนคร จัดบรรยาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมและทำ MOU โครงการจัดระเบียบสังคมรอบส ถาบันการศึกษา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการในพื้นที่รอบสถ าบันการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘    
  ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการสำนักงานเข้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉ ลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ จ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ ่มเงิน พุ่มทอง ผู้นำทั้งสามศาสนาจัดพิธีถวายพระพร โดยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร ผู้นำศาสนาคริสต์ จัดพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระพ ร ผู้นำศาสนาอิสลาม จัดพิธีสวดขอพรพระเจ้าถวายพ ระพร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร นำโดยว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและบว ชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสม เด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี เวลา 18.00 น.จังหวัดสกลนครร่วมกับส่วน ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสก ลนคร จัดงานวันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานในพิธี ซิึ่งในงานมีพิธีแสดงตนงดเห ล้าเข้าพรรษา พิธีเทเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก และขบวนแห่โคมบัวบูชาเวียนเ ทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งเดียวในภาคอีสาน ได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสั มมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    
 

จังหวัดสกลนครร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเ คราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบร มโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันรา ชสมภพ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสก ลนคร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดแจ้งแสงอรุณ(พระอารามหลว ง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ประกาศ / ประชาสัมพ้นธ์
 
แบบวิเคราะห์ภาระงาน (Work Load) การดำเนินงานวัฒนธรรมในระดับอำเภอ (1) (2)
แบบ รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
แบบสำรวจข้อมูลศาสนสถานประสบภัย จังหวัดสกลนคร
คู่มือโครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคม (สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)
แนวทางการประกวดบรรยายธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการรากวัฒนธรรม
คู่มือการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศของกระทรวงวัฒนธรรม โครงการรากวัฒนธรรม
แบบรายงานประวัติและผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
แนวทางการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗
ส่งผลงานภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
แบบนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยว
ขอความร่วมมือสรุปผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรม (ให้รายงานภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖)
แนวทางการจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
  แบบ สขร๑. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุุนายน  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
 


 ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร


รายงานการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(สวจ.สน.)

Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakon.culture@gmail.com