หน้าหลัก
เกี่่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  แบบฟอร์ม/แบบคำขออนุญาต
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์เริ่มนับ มกราคม ๕๓แบบฟอร์ม/แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
 
   
   
  แบบตรวจอาคารสถานที่ร้านวีดิทัศน์ (ต1)  
   
แบบใบรับคำขอการต่ออายุใบอนุญาต
แบบฟอร์มแสดงแผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการ
แบบรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการของอำเภอ(รง1)
แบบแสดงแบบแปลนร้านวีดิทัศน์
 


แบบฟอร์ม/แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

แบบคำขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์(รภ1)
แบบตรวจอาคารสถานที่กิจการโรงภาพยนตร์(ต3)
แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ภย.4
แบบคำขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์( ปภ1)
แบบแจ้งขอเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยในสถานประกอบกิจการให้เช่าจำหน่ายแลกเปลี่ยนภาพยนตร์(ปภ4)
 

 ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร


รายงานการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(สวจ.สน.)

Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakon.culture@gmail.com