หน้าหลัก
เกี่่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
  แบบฟอร์ม/แบบคำขออนุญาต
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์เริ่มนับ มกราคม ๕๓กฎกระทรวง / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ผังขั้นตอนการยื่นนขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในจังหวัดสกลนคร  
  พระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  
   
   
  กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒)  
   
คำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
แนวทางและขั้นตอนการกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดสกลนคร ระดับอำเภอ
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ พศ.๒๕๕๓
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ เรื่อง การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ เรื่อง กำหนดเวลาฉายภาพยนตร์ ตาม ม.๒๖(๕)(๖) ทางโทรทัศน์
ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ เรื่อง กำหนดหมายเลขรหัส เครื่องหมายการอนุญาต ว่าผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตแล้ว พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศนายทะเบียนกลาง กำหนดแบบคำขออนุญาต กรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ และกิจการให้เช่าฯ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเวลาปิดภาคการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสกลนคร เรื่องการวินิจฉัยความผิดและบทลงโทษทางปกครองของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
 
 
 

 ว่าที่พันตรีประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร


รายงานการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(สวจ.สน.)

Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakon.culture@gmail.com