ชื่อ – สกุล นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

เกิด ๙ กันยายน ๒๕๑๒

ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญาตรี สาขา การศึกษาเทคโน ฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการ
๑. นักวิชาการตรวสสอบบัญชี
๒. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓. นักวิชาการวัฒนธรรม

คติการทำงาน
มุ่งมั่นพัฒนา

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

บ้านพัก ๘๘ หมู่ที่ ๓ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร