ชื่อ – สกุล นางสาวอริสรา คำชารี

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

เกิด ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๒

ประวัติการศึกษา
๑. ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
๒. มัธยมต้น โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์
๓. มัธยมปลาย โรงเรียนอุดรพิทยาสรรค์
๔. ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๕. ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ
๑. นักวิชาการศึกษา ๓ สำนักงานศึกษาธการอำเภอธารโต จังกวัดยะลา
๒. นักวิชาการศึกษา ๓-๕ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
๓. นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. การเขียนหนังสือว่าราชการ หลักสูตรที่๑ หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ
๒. หลักสูตรการวางกลยุทธ
๓. หลักสูตรการพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการจำนวน ๘ ชุดวิชา
๔. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
๕. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ๘ ชุดวิชา
๖. หลักูตรด้านเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗ ชุดวิชา

คติการทำงาน
"ความพยายามย่อมมาควบคู่กับความสำเร็จ"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๑๘๔๔/๔๘ ถนนสุขสวัสดิ์
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐