ชื่อ – สกุล นายชัยยุทธ พรหมจักร

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว

เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๙

การศึกษา
๑. ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขา ภาษาไทย วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๕.๑ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี๑
๕.๒ เจ้าหน้าที่ธุระการ๒
๕.๓ เจ้าพนักงานธุระการ๔
๕.๔ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป๖
๕.๕นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

การฝึกอบรม
๖.๑ คอมพิวเตอร์ไมโครชอฟออฟฟิต
๖.๒ อบรมโครงการพัฒนาบุคคล

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

(ผู้ประสานงานวัฒนธรรม อ.วานรนิวาส)
บ้านพัก ๔๘๕ หมู่ที่ ๕ ต.วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร