ชื่อ – สกุล นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์

ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

เกิด ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๓ ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การศึกษา
๑. ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย)
๒. ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป) บัญชี
๓. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ
๑. เริ่มรับราชการ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๔
๒. รับราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ ๒๑ ปี
๓. รับราชการที่กระทรวงวัฒนธรรม ๖ ปี ดำรงตำแหน่งดังนี้
- ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- หัวหน้าผู้ประสานงานวัฒนธรรม กลุ่มที่ ๔ (อ.วารินชำราบ, อ.สำโรง, อ.สว่างวีระวงศ์, อ.นาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี)
- หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธาน
- ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

ประสบการณ์ทำงาน
๑. ผู้ตรวจสอบภายในคุรุสภา สำนักงานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี (๒๕๔๒ - ๒๕๔๔)

การฝึกอบรม
๑. ผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ ๕ กระทรวงวัฒนธรรม

คติในการทำงาน
"มองให้ไกล ไปให้ถึง"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔
มือถือ ๐๘๙-๕๖๙๙๙๐๘