ชื่อ – สกุล นายนพวัชร แก้วมุงคุณ

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว

เกิด ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๔

การศึกษา
๑. ปริญญาตรี (ศศ.บ) สาขา การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๑. เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑-๒ สำนักงานศึกษธิการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
๒. เจ้าหน้าที่ธุระการ ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ๔-๕ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเต่างอย
๔. นักวิชาการศึกษา ๕-๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาหว้า สำนักงานศึกษาอำเภอพรรณานิคม
๕. นักวิขาการวัฒนธรรม ๖ว. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. อบรมข้าราชการบรรจุใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๗
๒ อบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
๓. อบรมศูนย์วิทยุไปรษณีย์ ปี ๒๕๓๐
๔. อบรมราชการที่ย้ายมาใหม่ จังหวัดสกลนคร ๒๕๓๕

คติการทำงาน
ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ที่อยู่บ้านพัก
เลขที่ 402 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โทรศัพท์ ๐๘๔-๕๑๓๔๘๕๓

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

(ผู้ประสานงานวัฒนธรรม อ.พรรณานิคม)
บ้านพัก ๑๓๑ หมู่ที่ ๘ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน
จ.สกลนคร