ชื่อ – สกุล นางสาวอรวรรณ วัชรมณีพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนรรม ๘ ว (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)

เกิด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐

การศึกษา
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
๒. ศิลปศาสาตร์บัญฑิต (บริหารธุรกิจ)

ประวัติรับราชการ/ประสบการณ์ทำงาน
๑. เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี ๑๐ ปี (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี)
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ๓ ปี (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร)
๓. นักวิชาการศึกษา ๑๑ ปี (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร)
๔. นักวิชาการวัฒนธรรม ๕ ปี (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร)

การฝึกอบรม
๑. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
๒. การฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์
๓. การฝึกอบรมนักวิชาการศึกษา
๔. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย
๕. การอบรมผู้บริหารงานศาสนา วัฒนธรรม ระดับต้น
๖. การวิเคราะห์ ศักยภาพการจัดการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)
๗. การประชุมสัมมนา "การส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร"
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
๙. การอบรมหัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๐. การประชุมสัมมนานักบริหารงานวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๔๙
๑๑. การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "การสร้างสังคมสันติภาพอย่างยั่งยืน
๑๒. เตรียมผู้บริหารเป็นผู้นำยุคใหม่ "หลักสูตร ศิลปการพัฒนาหัวหน้างาน" (สป.วธ.)
๑๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ๔ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๔)

คติในการทำงาน
"ทำดี ย่อมได้ดี"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๓๘๗/๙๒ ถนนไอทียู
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. มือถือ ๐๘ ๑๙๗๔ ๔๔๐๒ , ๐๘ ๓๓๔๔ ๔๑๐๑