ชื่อ – สกุล นางสาวปาริชาติ สุวรรณเวียง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๔

เกิด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๔

การศึกษา
๑.ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหิ้ง จังหวัดหนองคาย
๒.มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
๓.มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (วิทย์-คณิต)
๔..ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการรับราชการ
๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๒ ปี
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

ประสบการณ์ทำงาน
๑. ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดบ้านฉาง จ.ระยอง

การฝึกอบรม
๑. หลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการ รุ่น ๑๐๒
๒. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
๓. ความฉลาดทางอารมณ์
๔. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ms Office,XP
๕. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบจ. ปี ๒๕๔๙ รุ่นที่ ๒
๖. สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย รุ่นที่ ๘
๗. ระบบพิทักษ์คุณธรรมรุ่นที่ ๗
๘. ผู้หญิงผู้ชายในโลกการทำงาน รุ่นที่ ๘
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ ๗

คติการทำงาน
"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๑๘๙๔/๑๓ ถนนสุขเกษม
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. มือถือ
๐๘๙-๕๐๗๔๗๕๑