ชื่อ – สกุล นายภูเดชา ปัญญาประชุม

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

เกิด ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗

ประวัติการศึกษา
๑. ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโคกศรีสุพรรณ
๒. มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลราชวิทยานุกูล
๓. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คติการทำงาน
"ทำดีได้ด ทำชั่วได้ชั่ว"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๔๑๒ ถนน สกล-นาแก
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร