ชื่อ – สกุล นางพงประพรรณ รามางกูร

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว

เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๐

ประวัติการศึกษา
๑. ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๒. ระดับมัธยมศึกษาที่๑ โรงเรียนสัตยานันท์ อำเภอเมืองนครพนม
๓. ระดับมัธยมศึกษาที่๒-๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๔. ระดับ ปวช.๑-๓ โรงเรียนพณิชการสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๕. ระดับอนุปริญยาศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารธุระกิจ วิทยาลัย๕รูสกลนคร
๖. ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. วิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๑. พ.ศ. ๒๕๒๔ เจ้าหน้าที่ธุระการ๑ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม
๒. พ.ศ. ๒๕๒๗ เจ้าหน้าที่ธุระการ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๓. พ.ศ. ๓๕๓๒ เจ้าหน้าที่ธุระการ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๔. พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี๓ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๕. พ.ศ. ๒๕๓๖ เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี๔ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๖. พ.ศ. ๒๕๓๘ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี๕ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๗. พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้าพนักงานธุระการ๕ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๘. พ.ศ. ๒๕๔๔ นักวิชาการศึกษา๖ สำนักงานอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
๙. พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. อบรมโครงการประชุมสัมนาพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและคุณธรรม วันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒
๒. อบรมนักวิชาการศึกษาระดับ๖ พ.ศ.๒๕๔๕ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารศึกษาจังหวัดนครปฐม
๓. อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ณจังหวัดสกลนคร
๔. อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม สกลแกรนต์พาเลช จังหวัดสกลนคร

คติการทำงาน
"ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
บ้านพัก ๗๔๐ ถนนเรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๓-๐๑๒๒
โทร. มือถือ ๐-๑๘๗๓-๑๔๔๐