ชื่อ – สกุล นางระพีพรรณ ปัญญาประชุม

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

เกิด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๗

ประวัติการศึกษา
๑. ระดับประถมศึกษา โรงเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัสกลนคร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๑. ปี ๒๕๔๐ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์๑ ระดับ๓ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
๒. ปี๒๕๔๔ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์๑ ระดับ๕ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
๓. ปี๒๕๔๗ รับราชการตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. ปี๒๕๔๐ อบรมการเก็บสะสมผลงานฟอร์ดฟอริโอ
๒. ปี๒๕๔๑ อบรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
๓. ปี๒๕๔๒ อบรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
๔. ปี๒๕๔๓ อบรมครูบรรณารักษ์ในโรงเรียน
๕. ปี๒๕๔๔ อบรมเจ้าหน้าที่ GPA ในโรงเรียน
๖. ปี๒๕๔๕ อบรมเจ้าหน้าที่ E- office
๗. ปี๒๕๔๖ อบรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในโรงเรียน
๘. ปี๒๕๔๗ อบรมเจ้าหน้าที่สารบรรณ กระทรวงวัฒนธรรม

คติการทำงาน
"เอาความดีเป็นแก่นกลางทางชีวิต เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล
เอาแรงงานเป็นกลไกภายในตน นี่แหละคนมีคุณค่าราคางาม"

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๔๑๒ ถนน สกล-นาแก
อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร