ชื่อ – สกุล นายรัศมี บางศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว

เกิด ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๐

การศึกษา
๑.ปริญญาตรี(ค.บ.) วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๑.บรรจุแต่งตั้ง ๑๙ ก.พ. ๒๕๒๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ - ๓ สนง.ศึกษาธิการ อ. พรรณานิคม
๒.เจ้าพนักงานธุรการ ๔ สนง.ศธอ.พรรณานิคม
๓.นักวิชาการศึกษา ๖ ว สนง.ศธอ.พรรณานิคม
๔.นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว สนง.วัฒนธรรมจ.สกลนคร

คติการทำงาน
สละตัวเองปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

(ผู้ประสานงานวัฒนธรรม อ.อากาศอำนวย)
บ้านพัก ๒๖๖ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
โทร. ๐-๙๕๗๒-๐๔๘๗