ชื่อ – สกุล นายสุเทพ เลิศสงคราม

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว

เกิด ๑ มีนาคม ๒๔๙๙

การศึกษา
๑. ม.ศ.๓ โรงเรียนสว่างศึกษา จ.สกลนคร
๒. ม.ศ.๖ การบัญชี โรงเรียนพณิชยการสยาม กทม.
๓. ปก.ศ.สูง ภาษาไทย วิทยาลัยครูสกลนคร
๔. ปริญญาตรี การบริหารโรงเรียน วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๑. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๒ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร
๓. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองสกลนคร
๔. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
๕. นักวิชาการศึกษา ๓ - ๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสว่างแดนดิน
๖. นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๗. นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
๒. อบรมนักวิชาการศึกษา ๓ - ๕
๓. วิทยากรประจำหมู่บ้าน อปพ.
๔. เจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียนและนักศึกษา
๕. อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม
๖. อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. การอบรมผู้บริหารศาสนาและวัฒนธรรม
๘. การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๙. การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม

คติการทำงาน
"ซื่อสัตย์และทำดีที่สุด"


บ้านพัก ๒๐๗ หมู่ที่ ๒๐ ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
โทร. มือถือ ๐-๗๘๕๓-๐๕๒๕