ชื่อ – สกุล นางสาวทิพาพร บัวชุม

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว

เกิด ๖ กันยายน ๒๕๑๕

ประวัติการศึกษา
๑. พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับต้น วิทยาลัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์จังหวัดขอนแก่น
๒. พ.ศ.๒๕๓๙ วิทยาลัยบัณฑิต (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏสกลนคร
๓. พ.ศ.๒๕๔๒ การศึกาษามหาบัณฑิต(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์

ประวัติการรับราชการ
๑. พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน๒ กระทรวงสาธารณสุข
๒. พ.ศ. ๒๕๔๑ นักวิชาการศึกษา๓ กระทรวงศึกษาธิการ
๓. พ.ศ. ๒๕๔๕ นักวิชาการวัฒนธรรม๕ กระทรวงวัฒนธรรม
๔. พ.ศ. ๒๕๔๗ นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑. พ.ศ. ๒๕๔๖ การเป็นนักวิชาการนักวิชาการวัฒนธรรม ณ จังหวัดอุบล ราชธานี
๒. พ.ศ. ๒๕๕๐ มารยาทไทยและภาษาไทย ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
อาคารพิพิธภัณฑ์ ถนนศูนย์ราชการ
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๔๗ ๐-๑๖๗๐-๒๑๑๑
โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๖๒๑๔

บ้านพัก ๓๘๗/๑๒๔ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐