ชื่อ – สกุล นางทัศนีย์ ขอดเมชัย

ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว

เกิด ๔ กันยายน ๒๕๐๐

การศึกษา
๑. ประ ถมศึกษาที่๔ โรงเรียนบ้านสองคอน อ.หว้าใหญ่ จ.มุกดาหาร
๒.มัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ สกลนคร
๓.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) วิทยาลัยครูสกลนคร
๔.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม) กระทรวงศึกษาธิการ
ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) วิทยาลัยครูสกลนคร

ประวัติการรับราชการ
๓๐ เม.ย. ๒๕๒๒ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑ มิ.ย. ๒๕๒๗ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๑๒ พ.ย. ๒๕๓๐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๑๖ ก.ค. ๒๕๓๓ นักวิชาการศึกษา ๓ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่
๑๗ ก.ค.๒๕๓๓ นักวิชาการศึกษา ๔ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่
๑ ต.ค.๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา ๕ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร
๑ ต.ค.๒๕๓๘ นักวิชาการศึกษา ๖ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าแซะ จ.ขุมพร
๖ มี.ค.๒๕๔๖ นักวิชาการวัฒนธรรม๖ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๒๖ มี.ค. ๒๕๔๗ นักวิชาการวัฒนธรรม๗ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรม
๑.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๔๗
๒. อบรมเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเสรีภาพ ๒๕๔๗ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๓. โครงการอบรมหลักสูตรศาสนศึกษา กรมการศาสนา ๒๕๔๘
๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ ๒๕๔๘
๕. พัฒนาเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ ๒๕๔๙
๖. ผู้บริหารงานศาสนาและวัฒนธรรมระดับต้น ๒๕๔๔
๗. โครงการอบรมพิธีกร พิธีการและศาสนพิธี
๙. โครงการเตรียมผู้บริหารเป็นผู้นำยุคใหม่ หลักสูตร ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาน

คติการทำงาน
"ประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ"

ที่อยู่
เลขที่ ๓๓๓ ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๔๘๔๓ มือถือ ๐๘ ๗๒๒๗ ๘๔๕๕