โครงสร้างการบริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร


นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานนายวีระ ศรีสำราญ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวปาริชาติ สุวรรณเวียง
นักวิชาการเงินและบัญชี ๔


(ว่าง)


(ว่าง)


นางสาวอรวรรณ วัชรมณีพงศ์
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว
รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ


นางสาวอริสรา คำชารี
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว
รักษาการหัวหน้างานศาสนา

นางวิไลวรรณ รัตนโคตร
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว
รักษาการหัวหน้างานวัฒนธรรม


ว่าที่ พ.ต.ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรม๗วนักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว

นางกันยารัตน์ สุปัญญา
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


นายสถาป วงศ์สีดา
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว


นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

ว่าที่ ร.ท.อุดมภูเบศวร์ จูมพลหล้า
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นางพงประพรรณ รามงกูร
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว
งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม


นายวีระพัด ศรีมุกดา
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นางจิราภรณ์ ศรีแสง
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นางระพีพรรณ ปัญญาประชุม
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นายภูเดชา ปัญญาประชุม
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ
นักวิชการวัฒนธรรม ๕


นางทัศนีย์ ขอดเมชัย
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว


นางสาวทิพาพร บัวชุม
นักวิชการวัฒนธรรม ๖ว

นายจรุงวิทย์ แก้วอินทร์ศรี
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว

นางลำพูล หาดทวายกาญจน์
นักวิชการวัฒนธรรม ๖วนายพูลสวัสดิ์ บัวภาคำ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายชัยยุทธ พรหมจักร
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นางจงกลนีย์ เชษฐาเหนือ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว

นางสุดี นามบุรี
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายรัศมี บางศิริ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายอดิศร ทองเลิศ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายนพวัชร แก้วมุงคุณ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นายสุเทพ เลิศสงคราม
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว


นายบำเพ็ญ ตะมะโคตร
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นางเพ็ญนิภา ลาภมี
นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ว

นางยงรัก ราชคำ
นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ว