โครงสร้างการบริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาววรินทรทิพย์ ธนัชญาจารุศิริ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

ว่าที่ พ.ต.ประภาส สะท้านอิทธิฤทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

     
ฝ่ายบริหารงานงานทั่วไป
     นางสาวปาริชาติ สุวรรณเวีง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพงประพรรณ รามางกูร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

     
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
         
         
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
         นางกันยารัตน์ สุปัญญา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางเพ็ญนิภา ลาภมี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นางจิราภรณ์ ศรีแสง
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ

          

 
นายวีระพัด ศรีมุกดา
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการ
       
         
นักวิชาการวัฒนธรรมผู้ปฏิบัติงานประจำอำเภอ
         

นางทัศนีย์ ขอดเมชัย
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายสุเทพ เลิศสงคราม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนายจรุงวิทย์ แก้วอินทร์ศรี

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนางยงรัก ราชคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนายชัยยุทธ พรหมจักร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน/อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส
         

นางสุดี นามบุรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายรัศมี บางศิริ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนายบำเพ็ญ ตะมะโคตร
นักวิชการวัฒนธรรมชำนาญการนางวิไลวรรณ รัตนโคตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายพูลสวัสดิ์ บัวภาคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

อำเภอส่องดาว/วาริชภูมิ อำเภออากาศอำนวย/อำเภอคำตากล้า อำเภอเต่างอย อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอกุสุมาลย์
         

นายนพวัชร แก้วมุงคุณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบและประสานงาน

 

 

 กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรับผิดชอบและประสานงาน

 

 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
รับผิดชอบและประสานงาน

อำเภอพรรณานิคม/อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก อำเภอบ้านม่วง  
         
ลูกจ้างชัวคราวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
         
         
นางสาวไพรัตนา ลืออ่อนดี นายทัศพล สายสุข นายราชันย์ คำภูแสน นางแก้วใจ นวลมณี นายปรารถนา มุงคุณ
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
         
         
นายม้วน พรหมลา        
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย