ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
 
     
 
 
     
 

เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๒๖  สมเด็จพระนาง ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการป่ารักน้ำ  บ้านกุดนาขามอีกครั้ง  ทรงปลูกต้นไม้และทรงชักชวนราษฏรปลุกเพิ่มเติม  ทรงมีพระเมตตาให้ราษฏรที่ยาดจนขาดแคลนที่ทำกิน  จำนวน  ๒๑  ครอบครัว  พระราชทานเงินเดือน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นระยะเวลา  ๓  ปี  ในระหว่างนั้น  ได้จัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่าง ๆ ตามที่ราษฏรถนัดและทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา  จึงทรงมีพระเมตตาให้จัดตั้งศูนย์ส่งเริมศิลปาชีพขึ้น  ที่บ้านกุดนาขาม  โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้พันเอกเรวัต   บุญทับ  (ยศในขณะนั้น)  เข้าเฝ้าเมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๖  ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  เพื่อรับพระราชนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาขึ้นที่บ้านกุดนาขาม  ราษฏรทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระเมตตาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น  ก็พร้อมในกันน้อมถวายที่ดิน  จำนวน  ๕o  ไร่  สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานโดยไม่ขอรับพระราชทานค่าตอบแทน  โรงงานเครื่องปั้นดินเผา   จึงเริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖  เป็นต้นมา   ชาวบ้านกุดนาขามมีความสนใจที่จะสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ อย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา  โดยมีคณาจารย์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผสมสี  การเขียนลายทำน้ำยาเคลือบ  ปัจจุบันมีแผนกงานช่างต่าง ๆ  กว่า  ๒๗  แผนกโดยมีอาจารย์จากทางราชการและครูจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  ที่มีความชำนาญ  มาให้คำแนะนำจนทำให้  สินค้าของศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เป็นจำนวนมาก