"พันธกิจ"
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น
   
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในท้องถิ่น
   
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี
ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงาม