พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร
 
     
 

ตั้งอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส ถนนสุขเกษม   ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร 

เมื่อพระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร มรณภาพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ    แล้วมีพระราชกระแสว่า ควรสร้างเจดีย์ที่วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ซึ่งที่วัดนี้มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ท่านจะได้อยู่ไกล้กัน  โดยเจดีย์พระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร แห่งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงร่างเป็นต้นแบบพระราชทานให้  เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเรียบง่ายและได้สัดส่วนงดงามตรงตามที่พระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร เคยปรารภว่า ถ้าให้สร้างเจดีย์จะสร้างให้มีลักษณะเช่นนี้

เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงรฆังคว่ำ  แบ่งออกเป็น    ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ฐาน

ส่วนที่ ๒ เรือนเจดีย์

ส่วนที่ ๓  เรือนยอด

ส่วนฐานยกพื้นสูงมีทางขึ้นด้านหน้า ๒ ทาง เพื่อขึ้นไปองค์เจดีย์พิพิธภัณฑ์ส่วนฐานที่ยกพื้นสูงรองรับตัวองค์เจดีย์ ทำเป็นห้องแสดงประวัติพระพุทธศาสนา เป็นภาพลายรดน้ำ มีทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีลานล้อมรอบตัวเรือนเจดีย์  ตัวเรือนเจดีย์ทำเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ๒ ชั้น  ชั้นแรกทำเป็นซุ้มทางเข้าภายใน ๓ ทาง  ด้านทิศตะวันตก เหนือ และใต้ ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและเครื่องใช้ต่าง และมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร ประดิษฐานอยู่  มีอัฐิธาตุของท่านตั้งอยู่เพื่อให้ผู้เข้าไปได้กราบไหว้สักการบูชา   เรือนเจดีย์ชั้นต่อไปทำเป็นรูประฆังคว่ำ ถัดขึ้นไปทำเป็นบัลลังก์รองรับ เรือนยอดเจดีย์ทำเป็นรูปทรงดอกบัวเหลี่ยม

 
     
 
ประวัติพระอาจารย์หลุย  จนฺทสาโร