บุคคลสำคัญของจังหวัดสกลนคร
   
พระยากประจันตประเทศธานี
พระยา ประจัน ประเทศ ธานี (โง่ คำ พรหม สาขา ) พ่อเมืองคนแรกของ จังหวัด สกลนคร เกิด ใน รัชกาล ที่ เมื่อ วัน อาทิตย์ เดือน ยี่ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ตรง กับ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๓๘๒ เป็น บุตร ราชวงศ์ (อิน ) บ้าน เดิม อยู่ ตำบล เชิง ชุม ใน จังหวัด สกลนคร เป็นต้นตระกูลของนามสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร
(รายละเอียด)
   
นายเตียง ศิริขันธ์  
นาย เตียง ศิริขันธ์ วีระบุรุษเสรีไทย ซึ่งได้ รับ การ แต่ง ตั้ง ให้ เป็น ผู้นำ เสรี ไทย ประจำ ภาค อีสาน ทำ การ ชัก ชวน ชาว บ้าน ร่วม ฝึก อาวุธ เป็น กอง ทัพ ประชาชน ในการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ ๒
(รายละเอียด)
   
นายจำลอง นวลมณี  
นาย จำลอง นวล มณี บุคคลสำคัญที่สร้าง สรรผลงาน ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ที่ สำคัญ คือ ท่า รำ มวย

โบราณ ซึ่งเป็นมวยพื้นบ้านที่มีลาท่าทางอ่อนช้อย สวยงาม และแฝงไว้ซึ่งความเข้มแข็งน่าเกรงขาม เป็นท่ารำที่รวบรวมเอาพฤติกรรมของสัตว์มาปรับใช้
(รายละเอียด)

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนคร
 
 
   
 
   
       
 
   
       
 
   
     
 
  All rights reserved by culture sakonnakhon office III Copyrights 2008
sakonnakhon@m-culture.go.th Tel.0 4271 6247 Fax 0 4271 6214