นาย เตียง ศิ ริ ขันธ    
 
 
 
 
 
ประวัติ
นาย เตียง ศิ ริ ขันธ์ เป็น ชาว สกลนคร โดย กำเนิด เกิด พ.ศ. ๒๔๕๒ บิดา ชื่อ ขุน นิเทศ พา นิชย์ (บุ ดี ศิ ริ ขันธ์ ) มารดา ชื่อ นาง อ้ม ศิ ริ ขันธ์ บิดา เป็น นัก ธุรกิจ มี คน นับ หน้า ถือ ตา หนึ่ง ใน จังหวัด สกลนคร ใน สมัย นั้น เป็น พ่อ ค้า ผู้ ควบ คุม กอง เกวียน ส่ง ของ ออก ไป ขาย ต่าง จังหวัด และ ซื้อ ของ ต่าง จังหวัด มา ขาย ใน เมือง แต่ ละ ครั้ง จะ มี พ่อ ค้า นำ กอง เกวียน รวม ไป ด้วย ๒๐ - ๓๐ ราย เดินทาง ไป จน ถึง ขอนแก่น นคร ราช สีมา หรือ กรุงเทพฯ เป็น แรม เดือน บาง ครั้ง ก็ นำ วัว ไป ขาย ถึง เมือง มะ ละ แห ม่ง -ย่าง กุ้ง นับ ว่า มี ราย ได้ ดี จน มี ฐานะ เป็น คหบดี คน หนึ่ง ของ สกลนคร
ขุน นิเทศ พา นิชย์ มี บุตร รวม คน คือ
๑. นาย เนียม
๒. นาย เจียม
๓. นาง บุญ เทียม บำเพ็ญ สิทธิ์
๔. นาง เกี่ยง
๕. นาย เที่ยง
๖. นาย เตียง
๗. นาง คำ เปลว ขื่น สำราญ
๘. นาย นุ่ม
๙. นาย นวม (พี ระ )
นาย เตียง มี ภรรยา คน คือ นาง นิวาศน์ ศิ ริ ขันธ์ และ มี บุตร คน ชื่อ นาย วิฑูร เกิด ใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลังจาก นาง นิวาศน์ เสีย ชีวิต ด้วย โรค หัวใจ แล้ว ไม่ ช้า นาย วิฑูร ก็ ออก จาก บ้าน ใน กรุงเทพ มหา นคร โดย ไม่ มี ผู้ ใด พบ เห็น อีก เลย

การ ศึกษา
นาย เตียง ศิ ริ ขันธ์ เริ่ม เรียน หนังสือ ที่ โรง เรียน สกล ราช วิทยา นุ กู เป็น คน เรียน หนังสือ เก่ง เมื่อ เรียน จบ ชั้น สูง สุด ของ โรง เรียน ประจำ จังหวัด แล้ว นาย ฮ้อ บุ ดี ได้ ส่ง ตัว มา เรียน ต่อ ที่ โรง เรียน อุดร พิทยา นุ กู จังหวัด อุดร ธานี เป็น โรง เรียน ประจำ มณฑล และ มี การ สอน ถึง มัธยมศึกษา ปี ที่ สูง กว่า โรง เรียน อื่น ใน มณฑล อุดร ธานี โดย พัก อาศัย อยู่ ที่ บ้าน ตอ . ขุน รักษ์ นิกร (เกิด ตรา ชู ) บุตร เขย ของ ขุน ศรี นา นนท์
เมื่อ นาย เตียง เรียน จบ ชั้น สูง สุด ของ โรง เรียน อุดร พิทยา นุ กู ลเ แล้ว นาย ฮ้อ บุ ดี ได้ ให้ นาย เตียง เรียน ต่อ ที่ โรง เรียน ฝึก หัด ครู วัด บวร นิเวศ ใน กรุงเทพ ได้ ประกาศนียบัตร ประโยค ครู ประถม ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ คือ เมื่อ อายุ ได้ ๑๘ ปี เทียบ เท่า กับ ม. ใน สมัย นั้น ต่อ จาก นั้น นาย เตียง ได้ สมัคร เข้า เรียน ใน คณะ อักษรศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ใน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ต่อ เลือก สาย อักษรศาสตร์ เป็น วิชา เอก และ เป็น นิสิต รุ่น แรก ของ คณะ จบ ปี ที่ ได้ รับ ประกาศนียบัตร ครู มัธยม (ป.ม. ) ซึ่ง ใน สมัย นั้น ยัง ไม่ เปิด เรียน ระดับ ปริญญา ตรี ต่อ มา นาย เตียง ได้ เข้า เป็น อาจารย์ ที่ โรง เรียน มัธยม หอ วัง (อาคาร เดิม ตั้ง อยู่ ใน กรีฑา สถาน แห่ง ชาติ ) อีก ปี ต่อ มา ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ทาง ราชการ ได้ ย้าย นาย เตียง ไป เป็น ผู้ ช่วย อาจารย์ ใหญ่ ที่ โรง เรียน อุดร พิทยา นุ กู ซึ่ง เป็น โรง เรียน เก่า ของ นาย เตียง เอง โดย มี มล . มา นิจ ชุมสาย เป็น อาจารย์ ใหญ่ วิชา ที่ นาย เตียง สอน คือ ภาษา ไทย ภาษา อังกฤษ ประวัติศาสตร์ ขณะ ที่ รับ ราชการ เป็น ครู ถูก จับ ใน ข้อ หา เป็น คอมมิวนิสต์ ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ถูก ส่ง ตัว มา ดำเนิน คดี ที่ กรุงเทพฯ ต่อ มา ศาล ยก ฟ้อง ให้ นาย เตียง พ้น ข้อ หา ไป

ผล งาน ของ นาย เตียง ศิ ริ ขันธ์
ภาย หลังจาก ศาล ยก ฟ้อง จาก ข้อ หา คอมมิวนิสต์ นาย เตียง ได้ เปลี่ยน วิถี ชีวิต ทาง
การ ดำเนิน ชีวิต หัน เข้า มา เล่น การ เมือง เมื่อ มี การ เลือก ตั้ง ครั้ง แรก ใน ประเทศ ไทย ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่ง เป็นการ เลือก ตั้ง โดย อ้อม นาย เตียง เข้า รับ สมัคร เลือก ตั้ง ใน จังหวัด สกลนคร และ ได้ รับ เลือก ตั้ง เป็น ผู้แทน ราษฎร ใน ปี นั้น และ ได้ รับ เลือก ตั้ง เป็น ผู้แทน ราษฎร ของ จังหวัด สกลนคร ทุก สมัย เช่น ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่ง มี การ เลือก ตั้ง โดย ตรง นาย เตียง ก็ ได้ รับ เลือก ตั้ง เข้า ไป นั่ง ใน สภา ผู้แทน และ มี ความ สนิท สนม กับ นาย ทอง อินทร์ ภูริ พัฒน์ (ส.ส. อุบล ราชธานี ) นาย ถวิล อุ ดล (ส.ส. ร้อย เอ็ด )และ นาย จำลอง ดาว เรือง (ส.ส. มหา สาร คาม ) มี ความ ใกล้ ชิด ชื่นชม นาย ปรีดี พนม ยงค์ จน เป็น ที่ ไว้ วาง ใจ หลังจาก ที่ นาย เตียง เป็น ส.ส. ไม่ กี่ ปี
ภาย หลังจาก ที่ ญี่ปุ่น ยก พล ขึ้น บก ใน ประเทศ ไทย เมื่อ วันที่ ธันวาคม ๒๔๘๔ ประเทศ ไทย ใน สมัย จอม พล ป. พิบูล สงคราม ได้ ทำ สัญญา ร่วม รบ และ ร่วม รุก กับ ญี่ปุ่น นาย ปรีดี พนม -ยงค์ ไม่ เห็น ด้วย และ ถูก ผลัก ดัน ให้ พ้น จาก ตำแหน่ง การ เมือง เป็น ผู้ สำเร็จ ราชการ แผ่น ดิน
นาย ปรีดี พนม ยงค์ เห็น ว่า ควร ติดต่อ กับ ฝ่าย สัมพันธมิตร เพื่อ ให้ เข้า ใจ สภาพ อัน แท้ จริง ของ ไทย ที่ ต้อง เสีย อิสรภาพ จึง ได้ มี การ ติดต่อ กับ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ จีน นาย เตียง ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง ให้ เป็น ผู้นำ เสรี ไทย ประจำ ภาค อีสาน ทำ การ ชัก ชวน ชาว บ้าน ร่วม ฝึก อาวุธ เป็น กอง ทัพ ประชาชน จัด ทำ สนาม บิน แห่ง ที่ บ้าน โน หอม บ้าน เต่า งอ และ ตาด ภู วง นับ ว่า เป็นการ เสี่ยง ภัย ใน ขณะ ที่ มี การ ประกาศ กฎ อัยการ ศึก และ เสี่ยง ภัย ต่อ การ ถูก ญี่ปุ่น จับ ประหาร ชีวิต แต่ โชคดี ที่ ญี่ปุ่น พ่าย แพ้ ใน สงคราม ทหาร ป่า เสรี ไทย ได้ ไป เดิน สวน สนาม ที่ กรุงเทพฯ ใน ปลาย เดือน กันยายน ๒๔๘๘ เก็บ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ส่ง ให้ ทาง ราชการ ต่อ ไป
ชีวิต นาย เตียง ศิ ริ ขันธ์ หลัง สง ครา ญี่ปุ่น ได้ เป็น คณะ รัฐมนตรี อยู่ ใน คณะ รัฐบาล ครั้ง ครั้ง ที่ ระหว่าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม -๑๗ กันยายน ๒๔๘๘ ใน สมัย รัฐบาล นาย ทวี บุ เกตุ ครั้ง ที่ ใน รัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ กัน ยา ยาน ๒๔๘๘ -๓๑ มกราคม ๒๔๘๙ ครั้ง ที่ ใน คณะ รัฐบาล พลเรือเอก ถวัลย์ ธำรง นาวา สวัสดิ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๙ แต่ ต่อ มา ใน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๐ นาย เตียง ได้ ลา ออก จาก ตำแหน่ง รัฐมนตรี เมื่อ ต้อง เดินทาง ไป ยัง สหรัฐอเมริกา ใน ฐานะ เป็น รอง ตัว แทน การ เจรจา ประนี ประนอม ระหว่าง ประเทศ ไทย และ ประเทศ ฝรั่งเศส
ภาย หลัง ที่ สี่ รัฐมนตรี ถูก ฆ่า ตาย อย่าง ทารุณ นาย เตียง ไม่ ไว้ ใจ สถานการณ์ ทาง การ เมือง จึง ตัดสิน ใจ หนี ขึ้น ภู พาน พร้อม ลูก น้อง จำนวน ไม่ กี่ คน ซึ่ง ต่อ มา ทาง การ ได้ ตั้ง ข้อ หา นาย เตียง ว่า "แบ่ง แยก ดิน แดน " ท่าม กลาง การ ติด ตาม ไล่ ล่า ตัว ของ เจ้า หน้าที่ ฝ่าย บ้าน เมือง ต่อ มา มี ผู้ พบ ศพ นาย เตียง ศิ ริ ขันธ์ พร้อม ด้วย บุคคล อื่น อีก ที่ ป่า แห่ง หนึ่ง ใน ตำบล แก่ง เสี้ยน อำเภอ เมือง จังหวัด กา จน บุรี คาด ว่า บุคคล ดัง กล่าว ถูก ฆ่า ตาม เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๕
นาย เตียง ได้ ฉายา ว่า "ขุนพล ภู พาน " คือ เป็น ทั้ง แม่ ทัพ ใหญ่ ใน การ ฝึก หัด เสรี ไทย นับ เป็น พัน คน หลาย รุ่น มี อัธยาศัย ไมตรี จน เป็น ที่ ไว้ วาง ใจ ของ ชาว สกลนคร ความ เด็ด เดี่ยว อุดมคติ ที่ ต่อ สู้ กับ นัก การ เมือง ที่ มี อิทธิพล ทำ ให้ เขา ถูก ยัด เยียด ข้อ หา ฉกรรจ์ ใน สมัย นั้น จน ถูก ฆ่า ตาย ใน ที่สุด สมควร ที่ จะ เป็น วีรบุรุษ คน สำคัญ ของ สกลนคร