บุคคลสำคัญด้านศิลปะและวัฒนธรรม
นายจำลอง   นวลมณ
ประวัติ
นาย จำลอง นวล มณี เกิด วัน จันทร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๖๐ ปี มะเส็ง ที่ ตำบล ธาตุ เชิง ชุม อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร เป็น บุตร ชาย คน โต ของ นาย ฟอง นวล มณี มี พี่ น้อง ท้อง เดียว กัน คน ชาย คน หญิง คน พี่ น้อง ยัง มี ชีวิต อยู่ จน ปัจจุบัน นี้ (พ.ศ. ๒๕๔๐ )
ใน วัย เด็ก เป็น คน ขี้ โรค อ่อน แอ มา แต่ กำเนิด เพราะ เกิด ใน ปี สุด ท้าย ของ สงคราม โลก ครั้ง ที่ ญาติ พี่ น้อง เหมา เอา ว่า คน เจ็บ คน ป่วย ใน สงคราม โลก มา เกิด ความ อ่อน แอ ทำ ให้ เพื่อ เหยียด หยาม รังแก เสมอ จึง ทำ ให้ มี ทิฐิ มานะ ฝึก ตน เอง เล่น กีฬา ทุก อย่าง ให้ ร่าง กาย แข็ง แรง นับ แต่ ชก มวย ตะกร้อ ฟุตบอล ยิมนาสติก หก สูง ใน บาร์ คู่ ขี่ จักรยาน สอง ล้อ ผาด โผน สามารถ เล่น ได้ ดี ไม่ แพ้ ผู้ แสดง กายกรรม อาชีพ จึง ได้ รับ ชื่อ เสียง ใน ทาง กีฬา เสมอ มา
ความ สนใจ กีฬา รวม ทั้ง กีฬา มวย ได้ ฝึก มวย คาด เชือก กับ อาจารย์ ประสิทธิ์ บุญ ญา รมย์ ครู มวย คณะ ทวี สิทธิ์ นัก มวย มี ชื่อ เสียง สมัย นั้น จน ช่ำชอง คล่อง ตัว สามารถ ขึ้น บน เวที มวย ได้ นอกจาก สนใจ มวย คาด เชือก แล้ว นาย จำลอง นวล มณี ยัง สนใจ มวย พื้น บ้าน ซึ่ง มี ลีลา ท่า ทาง อ่อน ช้อย สวย งาม และ แฝง ไว้ ซึ่ง ความ แข็ง แรง น่า เกรง ขาม นาย จำลอง ได้ ติด ตาม การ เล่น การ แสดง ของ นัก มวย ไป ทุกหน ทุกแห่ง ซึ่ง มัก มี ใน งาน บุญ มหา ชาติ (บุญ ผเวส ) บุญ บั้ง ไฟ เมื่อ ทราบ ข่าว บางที ต้อง เดินทาง แรม คืน ไป ดู จึง ได้ เห็น ลีลา ท่า ทาง ชั้น เชิง ของ นัก มวย แต่ ละ คน แล้ว นำ มา ฝึก หัด ดัด แปลง จาก หลายๆ อย่าง เพื่อ ให้ ดู น่า ชม ครู มวย โบราณ ชื่นชม มาก ที่สุด คือ นาย ฮ้อ สี มุม เป็น ชาว กุลา (ไท ใหญ่ ) รูป ร่าง สูง ใหญ่ มี ลาย สัก เต็ม ตัว ตั้งแต่ ปลาย เท้า จน ถึง ศีรษะ เป็น นัก มวย ที่ มี ลวด ลาย ลีลา ท่า ทาง สวย งาม มาก จึง ได้ ฝึก หัด กับ นาย ฮ้อ สี มุ เมื่อ อายุ ๑๐ ปี
นาย จำลอง นวล มณี ได้ สมรส กับ คุณ สุวรรณ พรหม สาขา สกลนคร บุตร สาว ขุน จำ รู นา กร มี บุตร ด้วย กัน คน เป็น หญิง คน ชาย คน บุตร ธิดา ทั้ง หมด จบ การ ศึกษา ระดับ ปริญญา ทุก คน มี อาชีพ เป็น หลักฐาน ทั้ง นี้ เพราะ ได้ รับ การ ฝึก อบรม จาก บิดา มารดา ให้ มี ความ อุตสาหะ อด ทน ตั้ง ใจ เล่า เรียน
การ ประกอบ อาชีพ ของ นาย จำลอง นวล มณี ได้ ผ่าน การ ฝึก อาชีพ มา มาก มาย ต่อ มา นับ แต่ เปิด ร้าน ตัด เย็บ เสื้อ ผ้า ขึ้น ที่ บ้าน ของ ตน มี ชื่อ ร้าน ว่า "จำลอง ศิลป์ " เพื่อ แข่ง กับ คน ต่าง ด้าว ที่ ยึด อาชีพ นี้ ก่อน แล้ว เป็น ครู สอน ตัด เย็บ เสื้อ ผ้า ทำงาน บริษัท จังหวัด สกลนคร ควบ คุม การ เดิน รถ ยนต์ ของ บริษัท เป็น ผู้ รับ เหมา เรือ ขน ส่ง รับ เหมา ส่ง ลูก รัง ซ่อม ถนน ไป ทำ เหมือง แร่ ที่ ประเทศ ลาว เป็น สมาชิก สภา เทศบาล ถึง สมัย เป็น สมาชิก สมัชชา แห่ง ชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ และ เป็น ผู้ จัด การ สหกรณ์ ออม ทรัพย์ ครู ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ -๒๕๒๕ ก็ เลิก จ้าง เพราะ ต่อ อายุ ทำงาน มา ครั้ง แล้ว นับ ว่า เป็น ผู้ มี ประสบการณ์ รอบ ตัว

ผล งาน และ เกียรติ คุณ ที่ ได้ รับ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไป ร่วม ชุมนุม งาน ลูก เสือ แห่ง ชาติ ที่ ค่าย วชิราวุธ อำเภอ ศรี ราชา จังหวัด ชล บุรี โดย แสดง การ เล่น วัฒนธรรม ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ นำ คณะ เทศบาล เมือง สกลนคร ไป แสดง ศิลป นาฏศิลป์ พื้น เมือง ที่ โรง ละคร แห่ง ชาติ กรุงเทพ เพื่อ ต้อน รับ ประธานาธิบดี ปัก จุ งฮี แห่ง เกาหลี ใต้
พ.ศ. ๒๕๑๑ แสดง การ ฟ้อน หาง นก ยูง บน หัวเรือ หาง ยาว (เรือ แข่ง ) ใน งาน แข่ง เรือ ออก พรรษา ได้ อย่าง สวย งาม อ่อน ช้อย
พ.ศ. ๒๕๑๓ แสดง รำ มวย โบราณ ออก ทีวี ช่อง ที่ จังหวัด ขอนแก่น ใน รายการ ของ ดี อีสาน
พ.ศ. ๒๕๒๐ แสดง รำ มวย โบราณ หน้า พระ ที่ นั่ง ใน งาน พระ ราช ทาน เลี้ยง ข้าราชการ และ ผู้แทน หน่วย งาน สำคัญ ของ ๑๖ จังหวัด ใน ภาค อีสาน พระ ตำหนัก ภู พาน ราช นิเวศน์
พ.ศ. ๒๕๒๕ แสดง รำ มวย โบราณ ที่ สวน อัมพร ใน งาน เทศกาล ปี ท่อง เที่ยว ใน ปี นั้น ได้ แสดง มวย โบราณ ที่ สยาม สมาคม ซอย อโศก กรุงเทพฯ เพื่อ ให้ สมาชิก สยาม สมาคม ทั้ง ชาว ไทย และ ชาว ต่าง ประเทศ ชม
พ.ศ. ๒๕๒๖ แสดง ใน งาน มูน มัง อีสาน ที่ วิทยาลัย ครู สกลนคร จัด ขึ้น
พ.ศ. ๒๕๒๗ แสดง ที่ สโมสร กอง ทัพ บก สี่ เสา เท เวศน์ ใน งาน ชุมนุม ชาว สกลนคร
พ.ศ. ๒๕๒๗ แสดง ทาง โทรทัศน์ ช่อง ขอนแก่น รายการ โต ชิ บ้า รัก ไทย ใน ปี เดียว กัน นั้น เอง ได้ แสดง ที่ หมู่บ้าน ชาว อีสาน ที่ สวน อัมพร
เกียรติ คุณ ที่ นาย จำลอง ได้ รับ สูง สุด คือ ใน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๙ ได้ รับ เลือก เป็น บุคคล ดี เด่น ทาง ด้าน วัฒนธรรม ประจำ ปี ๒๕๒๙ สาขา การ แสดง พื้น บ้าน และ นันทนาการ
นาย จำลอง นวล มณี เป็น ผู้ ที่ ดำรง ชีวิต เรียบ ง่าย สมถะ ไม่ สูบ บุหรี่ ไม่ ดื่ม สุรา รับ ประทาน อาหาร วัน ละ มื้อ ออก กำลัง กาย สม่ำ เสมอ และ ยึด มั่น ใน ศีลธรรม ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ เข้า อุปสมบท วัด ป่า บ้าน หนอง ไผ่ อำเภอ เต่า งอ จังหวัด สกลนคร จน ถึง ปัจจุบัน
สิ่ง ที่ นาย จำลอง นวล มณี สร้าง สรร ทาง ศิลปวัฒนธรรม ที่ สำคัญ คือ ท่า รำ มวย โบราณ ทั้ง ท่า รำ เดี่ยว รำ หมู่ และ ลีลา การ ต่อ สู้ ท่า รำ เหล่า นี้ ได้ ตั้ง เป็น ชื่อ อย่าง คล้อง จอง กัน เช่น ท่า เสือ ออก เหล่า ท่า ย่าง สาม ขุม ท่า กุม ภัณฑ์ ถอย ทัพ ท่า ลับ หอก โมก ศักดิ์ ท่า ตบ ผา ปราบ มาร ท่า ทะยาน เหยื่อ เสือ ลาก หาง กวาง เหลียว หลัง ท่า ไก่ เลียบ เล้า ท่า น้าว คัน ศร ท่าน กินนร เข้า ถ้ำ ท่า เตี้ย ต่ำ เสือ หมอบ ท่า ทรพี ชน พ่อ ท่า ล่อ เช่น กา เต้น ก้อน ขี้ ไถ หวะ พาย ย้าย สาม เส้า น้าว เฮีย ไผ่ ไล่ ลูก แตก ช้าง ม้วน งวง ทวง ฮัก กวัก ซู้ แหล ถลา กา ตาก ปีก เลาะ เลียบ ตูบ
จาก การ ส่ง เสริม ให้ มี การ แสดง รำ มวย โบราณ อย่าง เอา จริง เอา จัง ไม่ เห็น แก่ สิน จ้าง รางวัล ทำ ให้ โรง เรียน ต่าง ทั้ง ระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา หลาย แห่ง ฝึก หัด รำ มวย โบราณ ไว้ สืบ เนื่อง ต่อ มา นับ เป็นการ อนุรักษ์ ศิลปะ การ แสดง มวย โบราณ ไว้ คู่ กับ เมือง สกลนคร