พุทธสังเวชนียสถานทั้ง  ๔  ตำบล นั้น  ชาวพุทธถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คือ  สถานที่ประสูติ  สถานที่ตรัสรู้  สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่  พระองค์เสด็จปรินิพพาน
ส่วนเมืองไทยเรานั้น  ถือเป็นเมืองพุทธศาสนา  ที่มีความเจริญมาอย่างยาวนาน  แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อย  ที่ไม่มีโอกาสไปกราบไหว้บูชา  ที่ดินแดนพุทธภูมิแห่งอินเดีย  เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชา จะต้องมีการก่อสร้างพุทธสังเวชนียสถานแบบจำลองให้เกิดขึ้น  ในผืนแผ่นดินไทยของเรา  ทั้งยังเป็นสถานที่รวมใจกราบไหว้บูชา  ปลูกศรัทธาเลื่อมใส  ให้แก่ชาวพุทธไปชั่วกาลนาน และที่สำคัญประการหนึ่ง  เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา  ก็จะได้ประกอบพิธีสักการะ  กราบไหว้บูชา  และปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
พุทธสังเวชนียสถาน ทั้ง  ๔  ตำบลนี้  ตามตำนานมหาปรินิพพานสูตรแล้ว  ตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่  กล่าวคือ  ก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานที่ กุสินารานคร แห่งประเทศอินเดีย  พระอานนท์เป็นพุทธอุปฐาก ได้กราบทูลพระองค์ว่า“ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญแต่กาลก่อนมา  เมื่อออกพรรษาแล้ว มีภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา หลั่งไหลมากราบไหว้บูชาพระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น  และบัดนี้  พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานจากไปแล้ว จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย  รำลึกคิดถึงกราบไหว้บูชาอะไรเล่า พระเจ้าข้า”  พระพุทธองค์ทรงตอบพระอานนท์ว่า  “ดูก่อนพระอานนท์หลังจากเราตถาคตปรินิพพานจากไปแล้ว  หากพวกเธอ  มีความรำลึกถึงเรา  และเดินตามรอยแห่งเรา  จงพากันกราบไหว้บูชา  สังเวชนียสถานทั้ง  ๔  ของเรา  คือ  สถานที่เราประสูติ  สถานที่เราตรัสรู้  สถานที่เราแสดงปฐมเทศนา และสถานที่เราจะปรินิพพาน  ที่ป่าสาละกุสินารานี่หล่ะ  อานนท์”

           
ด้วยข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ทางวัดถ้ำพวง  และคณะกรรมการทุกฝ่าย  ได้สมัครสมาน สามัคคี  รวมพลังหลายฝ่าย เช่น  ข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า ประชาชน  ลูกหลานอยู่ใกล้และไกล ได้เสียสละกำลังกาย  กำลังทรัพย์ตามกำลังความสามารถของตน   ขับเคลื่อนให้โครงการนี้สำเร็จบรรลุ            
วัตถุประสงค์  โดยเวลาในการก่อสร้างพุทธสังเวชนียสถานทั้ง  ๔  ตำบล  เป็นเวลา ๖  ปีเต็ม  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จำนวน   ๑๖,๔๔๑,๓๐๓  บาท  (สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามบาทถ้วน)
 
     
 
NEXT