สถานที่ประสูติ
 
   

พุทธสังเวชนียสถาน  สถานที่ประสูติ  ตัวอาคารมีลักษณะเป็นเจดีย์  มีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑๓  เมตร  ภายในเป็นห้องโถงใหญ่  มีรูปหล่อพระนางสิริมหามายา  ประดิษฐานท่ายืนปางประสูติพระโพธิสัตว์ราชกุมาร  โดยหล่อด้วยโลหะทองเหลืองขนาดเท่าองค์จริง  พระหัตถ์ขวาทรงเหนี่ยวกิ่งไม้สาละ  มีความโดดเด่นเป็นสง่าพิศดาร  สวยงามมาก  ด้านหลังรูปหล่อพระนาง  เป็นภาพเขียนสีน้ำมัน  มองเห็นเป็นทิ    วทัศน์สวยงาม  ส่วนบนยอดเจดีย์  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายพันองค์  ด้านหน้าเจดีย์มีเสาหิน พระเจ้าอโศกมหาราช  ตั้งตระหง่านเท่าของจริง  บริเวณรอบองค์เจดีย์ปลูกไม้สาละ  เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า  ตอนที่พระนางสิริมหามายาประสูติที่สวนลุมพินีวัน  นั้น  คือ ป่าไม้สาละ  ในระหว่างกึ่งกลางเมืองกบิลพัสด์  และเมืองเทวหะนคร  ดังนั้น  ไม้สาละ  จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญจะขาดเสียมิได้ประวัติการก่อสร้าง  เริ่มก่อสร้างต้นปี  พ.ศ.๒๕๔๑  และเมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๗  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  โดยคุณไพศาล  ปันทวังกูล  และพระเดชพระคุณพระสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑ ปีเศษ

 
     
 
BACK / NEXT