สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 
   

พุทธสังเวชนียสถาน  สถานที่แสดงปฐมเทศนา  ของจริงที่ประเทศอินเดีย  นั้น  เป็นเจดีย์ปิด ไม่มีประตูหน้าต่าง  จะทำประโยชน์ภายในไม่ได้เลย  นักแสวงบุญทั้งหลายจะต้องทำพิธีกราบไหว้บูชาอยู่ภายนอกบริเวณ  แต่เจดีย์แสดงปฐมเทศนาแบบจำลอง  ที่วัดถ้ำพวง  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  นั้น  เป็นรูปแบบเดียวกันกับของจริง  ต่างแต่ย่อส่วนให้เล็กลง  และมีการดัดแปลงแก้ไข  ทำเป็นโล่งภายใน  เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ เจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความกว้าง  ๒๐  เมตร  ความสูง ๑๕  เมตร  ภายในเจดีย์มีพระพุทธรูป       ปางแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้ง  ๕  หน้าตักกว้าง  ๖๐  นิ้ว  หล่อด้วยโลหะทองเหลือ  รองผนังภายในจะมีพระอสีมหาสาวก  รวม  ๑๔  องค์  ท่ายืนประนมมือ  เพดาน  ปั้นด้วยรูปพระธรรมจักรใหญ่  มีลวดลายประกอบสวยงาม  ด้านนอกเจดีย์เฉียงไปทางด้านทิศตะวันออก  มีพระธรรมจักร  จำลองของจริงจากประเทศอินเดีย  รูปปั้นกวางใหญ่หนึ่งคู่  และหัวสิงห์พระเจ้าอโศกมหาราช  คือ หัวสิงห์สี่ตัวแกะด้วยหินทรายภูเขา  เหล่านี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์บริเวณธัมเมกขสถูป

ประวัติการก่อสร้าง เจดีย์แสดงปฐมเทศนา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔  โดยพระเดชพระคุณสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ใช้เวลาในการก่อสร้าง   ๑ ปีเศษ
 
 
 
 
BACK / NEXT