สถานที่ปรินิพาน
 
   

วิหารปรินิพพาน  ก่อสร้างตามรูปแบบเดิม  ที่ประเทศอินเดียทุกประการ  เพียงแต่ย่อส่วนให้เล็กลง  ตามความเหมาะสม กับสถานที่ตั้งเท่านั้น  ขนาดความกว้าง  ฐาน  ๑๘  เมตร  ความยาว  ๒๔  เมตร  ความสูง  ๑๓  เมตร  พื้นล่างยกสูง  ๓  เมตร  ตัววิหารชั้นบนความกว้าง  ๙  เมตร  ความยาว  ๑๒  เมตร  พื้นปูด้วยไม้  ค่าโมงแผ่นใหญ่  ภายในเป็นห้องโถงใหญ่ มีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน หล่อด้วยโลหะทองเหลืองยาว ๗   เมตร  ปิดทองคำทั้งองค์  ใต้ฐานมีรูปพระอานนท์นั่งร้องให้  ตอนกลาง  มีพระอนุรุตธเถระ  นั่งเข้าฌานดูจิตพระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน  ส่วนทางฝ่าพระบาท  มีรูปสุพัฒธะปริพาชกภิกษุใหม่  ถือว่าเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้าย
ประวัติการก่อสร้าง  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๗  โดยคุณเสิม  เหวียนระวี  เปนผู้วางศิลาฤกษ์  พระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษย์  เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้า  กรุงเทพ ฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ใช้เวลาในการก่อสร้าง  ประมาณ  ๒  ปี 

 
 
 
 
BACK