"นโยบาย วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
(นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง)
"
"ฮัก"/ "รัก"
รักตัวเอง
๑.การสั่งสมประสบการณ์งานอาชีพ (Expertise)
๒. มีจริยธรรม (Integrity)
รักองค์กร
๑. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achicvement Motivation)
รักประชาชน
๑. จิตสำนึกบริการ (Service Mind)