สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ขอเชิญ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๘ ปี
ร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สาขาการขับร้องประสานเสียงและการวาดภาพเล่าเรื่องราว
ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๒๑๔