คองสิบสี่ (ประเภทประชาชนทั่วไป)
คองที่ ๑ "เมื่อข้าวกล้าเป็นฮวงเป็นหมากแล้ว อย่าฟ้าวเอาไปกิน ให้ไปเอาทำบุญ ให้ทานแก่ผู้มีศีลกินก่อน แล้วจั่งกินภายหลัง" ความหมาย  เมื่อข้าวออกรวงหรือเก็บเกี่ยวแล้วอย่าพึ่งนำมากิน ให้นำไปทำบุญหรือนำไปถวายพระก่อนแล้วค่อยกินทีหลัง
คองที่ ๒ "อย่าโลภหลาย ตายอย ถอยตาช่าง อย่าจ่ายเงินแดงแปงเงินคว้าง และอย่ากล่าวคำหยาบช้า กล้าแข็งต่อกัน" ความหมาย อย่าเป็นคนละโมบโลภมาก คตโกง อย่างเห็นแก่ตัวและอย่ากล่าวคำหยาบ
คองที่ ๓ "ให้พร้อมกันเอ็ดฮั้วต้าย และกำแพงอ้อมวัดวาอาฮามและบ้านเฮือนของตนแล้ว ปุกหอบูชา ไว้สี่แจบ้านและเฮือน" ความหมาย ให้พากันสร้างรั้วกำแพงล้อมวัดวาอาราม บ้านเรือนของตนและสร้างหอบูชาไว้สี่มุมของหมู่บ้าน และเรือนของตน
คองที่ ๔ "คันสิขึ้นเฮือนนั้นให้ล่างตีนก่อนจังขึ้น" ความหมาย ก่อนจะขึ้นไปบนบ้านเรือนให้ล้างเท้าให้สะอาดเสียก่อน
คองที่ ๕ "เมื่อถึงวันศีลเจ็ด-แปด-สิบสี่-สิบห้า ค่ำ ให้ทำการคารวะก้อนเส้า บันไดและประตูของตน" ความหมาย เมื่อถึงวันพระให้ทำการบูชาเตาไฟ  บันไดบ้านและประตูห้องนอน
คองที่ ๖ "คันสินอนให้เอาน้ำล้างตีน" ความหมาย ก่อนจะนอนให้เอาน้ำล้างเท้าก่อนแล้วค่อยนอน
คองที่ ๗ "ถึงวันศีลให้เอาดอกไม้ ธูปเทียน ขอขมาผัวตน ถึงวันอุโบสถ ให้แต่งดอกไม้ ธูปเทียนไปเคนพระสังฆะเจ้า" ความหมาย เมื่อถึงวันพระให้นำดอกไม้ ธูปเทียน ไปคารวะสามีของตน และให้แต่งดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระสงฆ์
คองที่ ๘ "ถึงวันศีลดับ  ศีลเพ็ง ให้นิมนต์พระสังฆะเจ้ามาสูตร มุงคุลเฮือนและทำบูญใส่บาตรถวายทาน" ความหมาย พอถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ ให้นิมนต์พระ มาเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรที่บ้านตน
คองที่ ๙ "เมื่อพระภิกขุมาบิณฑบาตนั้นอย่าให้เพิ่นคอยท่า และเวลาใส่บาตรอย่าซูนบาตร  ยามใส่บาตรอย่าใส่เกิบกั้งฮ่มผ้าห่มปกหัวอุ้มหลาหรือ เครื่องศาสตราอาวุธ" ความหมาย เมื่อพระสงฆ์มาบิณฑบาต อย่าให้ท่านได้รอคอยใส่บาตร อย่าให้ถูกต้องบาตรพระ อย่าใส่รองเท้า กางร่ม ผ้าคลุมหัว อุ้มเด็ก  หรือถืออาวุธใดๆ ในเวลาใส่บาตร
คองที่ ๑๐ "เมื่อพระเข้าปริวาสกรรม  ซำฮะเบื้องต้นแล้ว ให้แต่ง ขันดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องอัฏฐบริขารไปถวายท่าน" ความหมาย เมื่อพระภิกษุเข้าปริวาสกรรมเพื่อชำระตนแล้วประการแรก ให้แต่งขันดอกไม้ธูปเทียนไปถวายท่าน
คองที่ ๑๑ "เมื่อเห็นพระสังฆะเจ้ากายมาให้นังลงยกมือไหว้แล้วจังเว้า จังจา" ความหมาย เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผ่านมาให้นั่งลงยกมือไหว้ก่อนแล้วจึงพูดจา
คองที่ ๑๒ "อย่าเหยียบย้ำเงา เจ้าพระภิกขุตนมีศีลบริสุทธิ์" ความหมาย อย่าเหยียบเงาพระสงฆ์
คองที่ ๑๓ "อย่าเอาอาหารเงื่อนตนกินแล้วไปทานให้แก่พระ และอย่าเอาไว้ให้ผัวกิน จะกลายเป็นบาป ได้อันได๋ในชาติหน้า สิมีแต่แนวบ่ดี" ความหมาย อย่างเอาอาหารเหลือกินไปถวายพระ และอย่าเอาให้สามีกิน จะเป็นบาปทั้งชาตินี้และชาติหน้า
คองที่ ๑๔ "อย่าเสพเมถุน  กามคุณ ในวันศีล วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ถ้าดื้อเฮ็ดหากได้ลูกหลานมา สิบบอกยากสอนยาก" ความหมาย เมื่อถึงวันพระ วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ ห้ามร่วมเพศ  ถ้าไม่ปฏิบัติตาม  เมื่อมีลูกมีหลานจะเป็นคนสอนยาก