ประเพณีฮีตสิบสอง (ประเพณีสิบสองเดือน)
 
                    ชีวิตของชาวบ้านในรอบหนึ่งปีจึงมีพิธีกรรมทุกเดือน   เพื่อแสดงออกถึง ความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม   ระหว่างคนกับธรรมชาติ และระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดังกรณีงานบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่เรียกว่า ฮีตสิบสอง  คือ
 
เดือนอ้าย
(เดือนที่หนึ่ง) บุญเข้ากรรม   ให้พระภิกษุเข้าปริวาสกรรม
  เดือนยี่ (เดือนที่สอง) บุญคูณลาน   ให้นำข้าวมากองกันที่ลาน ทำพิธีก่อนนวด
  เดือนสาม บุญข้าวจี่  ให้ถวายข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปั้นชุบไข่ทาเกลือนำไปย่างไฟ)
  เดือนสี่   บุญพระเวส   ให้ฟังเทศก์มหาชาติ   คือเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก
  เดือนห้า   บุญสรงน้ำ หรือบุญสงกรานต์ ให้สรงน้ำพระ  ผู้เฒ่าผู้แก่
  เดือนหก บุญบั้งไฟ  บูชาพญาแถน   ตามความเชื่อเดิม   และบุญวิสาขบูชาตามความเชื่อของชาวพุทธ
  เดือนเจ็ด บุญซำฮะ  (บุญชำระ)   ให้บนบานพระภูมิเจ้าที่   เลี้ยงผีปู่ตา
  เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
  เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน   ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
  เดือนสิบ บุญข้าวสาก   ทำบุญเช่นเดือนเก้ารวมให้ผีไม่มีญาติ (ภาคใต้มี
พิธีคล้ายกัน)   คืองานพิธีเดือนสิบ   ทำบุญให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว   แบ่ง ข้าวปลาอาหารส่วนหนึ่งให้แก่ผีไม่มีญาติ   พวกเด็ก ๆ ชอบแย่งกันเอาของที่แบ่ง ให้ผีไม่มีญาติหรือเปรต   เรียกว่า " การชิงเปรต "
  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
  เดือนสิบสอง บุญกฐิน   จัดงานกฐินและลอยกระทง
 
NEXT คองสิบสี่