"ยุทธศาสตร์"
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในมิติทางวัฒนธรรม
   
ยุทธศาสตร์ที่ 2
อนุรักษ์ สืบทอด และรวบรวมข้อมูล ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงามสู่ประชาชน